Vedtægter, Dall Borgerforening

Vedtægt for Dall Borgerforening
stiftet 10. marts 1987, revideret 24, maj 2022

§ 1: Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Dall Borgerforening.

Stk. 2: Foreningen har hjemsted i landsbyen Dall, 9230 Svenstrup.

§ 2: Formål

Stk. 1: Foreningens formål er at varetage opgaver af almen interesse til fremme af en bæredygtig udvikling for borgere, natur og friluftsliv i og omkring landsbyen Dall.

§3: Medlemsforhold

Stk. 1: Medlemskab af foreningen er frivilligt og kan omfatte alle hustande inden for følgende adresseinterval:

Dallvej 60-83
Lille Dallvej ud til nr.54.
Hver husstand tæller som 1 medlem.
En person, som ejer, men ikke aktuelt bebor sin ejendom inden for adresseintervallet, kan også være medlem.
Endelig kan Dall Kirke være medlem.

Stk. 2: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og vedtægter.

 Stk. 3: Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen og gælder for det følgende kalenderår.

 Stk. 4: Medlemskontingentet for det år, hvori generalforsamlingen holdes, forudsættes indbetalt før generalforsamlingen. Hvis kontingentet ikke er betalt rettidigt, bortfalder stemmeretten. Kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan vælges til bestyrelsen.

Stk. 5: Bestyrelsen kan udelukke medlemmer fra foreningens aktiviteter, hvis man finder, at disse handler eller har handlet til skade for foreningen. Endelig beslutning om ekskludering af et medlem træffes på generalforsamlingen med 2/3 flertal efter samme procedure som vedtægtsændringer.

§4: Generalforsamlingen

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden for det 1. halvår. Mødet er åbent for alle med tilknytning til det geografiske område, som er defineret i § 3, stk. 1.

Stk. 3: Hvert medlem, som har indbetalt kontingent for det aktuelle regnskabsår repræsenterer 1 stemme på generalforsamlingen. Medlemmernes stemmer vægtes lige. Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal. Beslutninger, som kan få væsentlig økonomisk betydning for et eller flere medlemmer, kræver dog et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. Tilsvarende gælder for beslutninger i.h.t. §11 og §12.

§5: Indkaldelse til generalforsamling

Stk. 1: Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen bekendtgøres pr. mail, facebookgruppe, eller ved omdeling. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden for generalforsamlingen jf. stk. 3.

Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3: Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Indkomne forslag
 3. Valg i henhold til § 7, stk. 2
 4. Valg af revisor og revisorsuppleant
 5. Bestyrelsens/formandens beretning
 6. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 7. Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår
 8. Valg/nedsættelse af udvalg (beslutning herom træffes kun, når der opstår særligt behov)
 9. Eventuelt

Stk. 4: Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger føres til referat/protokol.

§6; Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer, som har betalt rettidigt kontingent, ønsker det. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel og skal indeholde en dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

§7: Foreningens daglige ledelse

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen skal mindst bestå af 3 medlemmer: Formand, Næstformand og Kasserer. Derudover kan vælges yderligere 2 til bestyrelsen. Valg sker for 2 år ad gangen. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2: I lige år er 2 medlemmer på valg. Herudover vælges en suppleant. I ulige år er 1 eller 3 medlemmer på valg. Herudover vælges 1-2 suppleanter.

 Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter sin forretningsorden. Formanden leder bestyrelsesmøderne. I dennes frafald næstformanden.

Stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formanden eller den fungerende formands stemme afgørende. Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne, som godkendes snarest muligt eller senest i næstkommende møde.

§8: Tegningsregler

Stk. 1: Foreningen tegnes af formand og kasserer. Formanden er bemyndiget til:

 • At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab af kunne disponere over foreningens midler via dankort eller netbank, samt at tegne foreningen i økonomiske anliggender.
 • At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til at administrere midler i et afgrænset økonomisk kredsløb vedrørende projekter, som generalforsamlingen i.h.t. § 5 stk. 3 nr. 8 har godkendt og nedsat et udvalg til.

§9: Hæftelse

Stk. 1: Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse, medmindre dette er specifikt aftalt.

 §10: Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2: Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være gennemgået af en revisor, som er valgt blandt medlemmer uden for bestyrelsen. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt dansk pengeinstitut.

Stk. 3: Kassereren opkræver kontingent og betaler indkomne regninger vedrørende formål, som bestyrelsen har godkendt. Regnskab over indtægter og udgifter skal føres i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomi altid kan aflæses. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.

§11: Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af denne vedtægt kræver vedtagelse på generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§12: Opløsning

Stk. 1: Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, som er indkaldt med dette for øje.

Stk. 2: Opløsning af foreningen kræver vedtagelse med 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Stk. 3: Eventuelt overskud/formue går ved opløsningen af foreningen til almennyttige / velgørende formål inden for Aalborg Kommune.

Datering og underskrift

Således vedtaget på generalforsamling den 24. maj 2022

 

John Guldbæk Behrndtz Charlotte Kristiansen