Referat fra bestyrelsesmøde 4/3-2020

Referat fra bestyrelsesmøde d 4. marts-2020
Deltagere: Den valgte bestyrelse undtagen Mie, der havde meldt afbud. Referent: Ole Nielsen.

1. Godkendelse af tidligere referater og møder:
Godkendt uden anmærkninger.

2. Regnskab, økonomi
• 2019 regnskabet viser et træk på kassebeholdningen grundet udgifter til afslutning af gadekærsprojektet. Ved indgangen til 2019 rådede vi også over et forudbetalt tilskud fra Aalborg Kommune. Vore fælles aktivitetsarrangementer såsom loppemarked og Skt. Hans har bidraget pænt til, at vi stadig har en fornuftigt økonomi, og 18 husstande har bidraget med kontingent.
Bestyrelsen underskrev regnskabet, som nu er overgivet til revision.
• I 2020 skal afholdes udgifter til vedligehold af Østre Gadekærs anlægget. Ud over egne indtægter håber vi naturligvis også på nogle bidrag fra eksterne brugere, – Charlotte kunne på mødet allerede oplyse, at der allerede nu havde været en bruger, som havde 100 kr. til Mobilepay-boxen.

3. Planlagte Arrangementer og møder før sommerferien 2020
a. Arbejdsdag Østre Gadekær, lørdag 2. maj 2020 fra kl. 9.00. Datoen blev udmeldt allerede i efteråret 2019.
Træværk og nye bænke skal have klar træolie. De gamle røde bænke skal afslibes og have svenskrød oliebaseret gori el. lign. Charlotte undersøger, hvor vi kan gøre fordelagtige køb. Med en god afdækning forventer vi, at der kan anvendes påføring med en sprøjte, som Elmegården vist er i besiddelse af.
Derudover vil der sikkert være behov for at rykke ukrudt op mellem beplantningerne, klippe græsset mv, og opsætte flagstænger med flag i dagens anledning.
Vi forventer, at være færdige med arbejdet omkring frokosttid, hvor vi kan hygge os omkring grillen. Borgerforeningen belønner indsatsen med pølser og drikkevarer.

b. Spisning kl. 17.30 torsdag 7. maj 2020 i og ved Bålhytten med efterfølgende Generalforsamling.
John indhenter et godt tilbud, fx fra Il Molino til menuen. Når dette er kendt vil vi udsende nærmere information med tilmelding og pris, samt den officielle indbydelse til generalforsamlingen i Dall Borgerforening. Hver husstand har på generalforsamlingen èn stemme, når årskontingentet på 200 kr. er betalt forinden.

c. Loppemarked ved Østre Gadekær, lørdag den 13. juni 2020. Der er et par kasser med JGS fra sidste års loppemarked, som vil blive sat til salg. Derudover håber vi, at folk i landsbyen vil bidrage med en del effekter, man ikke længere bruger, med som forventes at kunne sælges. Alle indtægter går til bevarelse og vedligehold af vores samlingsplads. Vi opsætter telt om fredagen og alle, der har lyst, må meget gerne deltage både fredag og lørdag. Kontakt Grethe, Dallvej 77, Annie, Ll. Dallvej 8 el. Marianne, Ll. Dallvej 17. De danne sig så et samlet overblik.
Kaffe, te, kager og andet til ganerne, vil også være en del af dagens tilbud.
Som sidste år vil de 3 koordinatorer sørge for en god annoncering, bl.a. på de sociale medier

d. Skt. Hans Aften er i år på en tirsdag (23.juni 2020). Oplysning om meny, tilmelding og pris sender vi ud senere, men reserver allerede denne aften, hvor vi også får sendt heksen afsted mod Bloksbjerg.

e. Samråd Syds generalforsamling kender vi i skrivende stund ikke datoen for, men vi har lovet, at samrådet i år gerne må bruge vores bålhytte. Vi vil naturligvis anbefale dette arrangement, som helt sikkert også vil byde på nogle gode pølser på grillen.

f. LAK-møde 19.marts 2020 i Valsted. Her deltager vi med et par repræsentanter. LAK står for ”Landsbyerne i Aalborg Kommune”, og er en interesseorganisation, som vi er medlem. Den skal over for kommunen fremføre ønsker og interesser, som er fælles for borgerne i landdistrikterne. Formanden der har også sæde i udvalg, som indstiller eller bevilger støtte til aktiviteter.

4. Andet af interesse for landsbyens beboere
• Støj fra motorvejen: ”Støjhandlingsplan 2018-2023”. Strækningen forbi Dall indgår nu som en del af denne plan. Udmøntning af planen i form af bevillinger er fortsat meget usikker. Men noget har vi da gjort i og med, at der har været et møde med en konsulent for et firma, der tilbyder at opsætte støjværn lavet af genbrugsmaterialer. Det har givet anledning til, at vi har sendt deres tilbud videre til Vejdirektoratet og til Aalborg Kommunes rådmand for By- og Landskabsforvaltningen med anmodning om, at disse offentlige instanser kan finde ud af et samarbejde til gavn for beboerne her.

• Sikkerhed på Dallvejen: Det lykkedes i 2018 ved årvågenhed fra Borgerforeningen at forhindre, at en ellers lovet udvidelse af Dallvejen mellem Dall Villaby og Dall, og videre sydpå, blev slettet af kommunens budget, og resultatet er heldigvis nu ved at vise sig, så forholdene forbedres for cyklister o.a. svage trafikanter.

• Vejbelysning og Busstoppested: Vi har forsøgt også at få vejbelysning på den korte strækning mellem Dall Villaby-Dall samt få flyttet busholdepladsen på østsiden af Dallvej og der opsat et læskur. Begge forslag har desværre ikke endnu nydt fremme hos kommunen.

• Fiberkabler. Langs både Dallvej og Ll. Dallvej er der nu nedlagt fiberkabler. Det betyder, at vi her i Dall har fået en ekstra mulighed for adgang til hurtig internet.

• Nye udstykninger og ændringer på Lille Dallvej: 3 godkendte grunde over for Østre Gadekær er desværre løbet ind i alvorlige problemer, idet arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum forlanger et urimeligt højt beløb for en udgravning, inden man vil frigive arealet. Sagen er ikke afsluttet, men er påklaget til Kulturministeriet, hvor den efterhånden har ligget i mange måneder. Så det er noget op ad bakke.
I byens østlige ende af Lille Dallvej påtænkes også en lille udstykning omkring den gamle legeplads. Processen er, så vidt vides, i den indledende fase.
Ll. Dallvej nr. 15 og 13 står i øjeblikket tomme grundet renovering og nedrivning. Da grunden på nr. 13 er rimelig stor, vil det være muligt at søge om ekstra udstykning der.

• Bjørneklo-bekæmpelsen: John Behrndtz, Annexgården, står i front for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo, og resultaterne har vist sig gode. Han vil også i 2020 indkalde hjælpeteamet efter behov.

• Menighedsrådsvalg: Der er i år valg til menighedsrådet, jf. et netop modtaget blad. Det nuværende menighedsråd finder vi er rimelig dysfunktionel, og man har på ingen måde ønsket at bakke op om borgerforeningens indsats for at afbøde støj fra Nordjyske Motorvej, som brugere af Dall Kirke og kirkegård ellers ville have megen gavn af. Vi har i øjeblikket ikke nogen repræsentant fra Dall, som kan bringe fornuft ind i dette råd. Interesserede, der også bor tæt på moptorvejen, må derfor gerne give sig til kende.