Østre Gadekærs genskabelse

Historien om det gamle kort og arealet
Muligheden for at etablere et gadekær i Dall, blev vi i Dall Borgerforening opmærksom på, efter vi fik kendskab til et håndtegnet kort fra 1795, hvor det fremgår, at der engang var et gadekær midt i landsbyen.

Det tidligere Østre Gadekær havde en udstrækning, som i dag er opdelt i flere matrikler. En af disse, 3.855 kvm. var udlagt som eng, og vi vurderede derfor, at det kunne være muligt at genskabe en lille del af det gamle gadekær.

Ideerne
Naturmæssigt er en sø i sig selv en gevinst for landsbyen, men vore ideer rakte videre. Nemlig, at skabe et sted midt i landsbyen, hvor beboerne kan samles til fælles hygge og aktiviteter for både børn og voksne.

Herigennem så vi muligheder for at få skabt en dynamik, som kan gavne landsbyens videre udvikling, herunder med øget sammenhold om aktiviteter, samt præsentere Dall bedre, og gøre byen attraktiv for ny tilflytning.

Ud over at tilgodese egne borgere, blev det tanken, at stedet også skal være åbent for andre, som kan have glæde af arealet. Det kan være spejdere eller cyklende og gående langs Dallvej – som er en del den nationale cykelrute 3, også kaldet ”hærvejsruten” og “pilgrimsruten”.

Plan og handling
Derfor gik vi i dialog med ejeren af området, som viste sig at være positiv over for vore ideer, at Dall Borgerforening senere har kunnet købe arealet for et symbolsk beløb.

Efter kontakt og ansøgning til Aalborg Kommune fik vi tilvejebragt tilladelse til etablering af søen. Derefter lod vi en landskabsarkitekt udarbejde en skitse med forslag til sø, beplantninger, stisystem, borde/bænke, shelters samt en bålhytte. Skitsen blev med enkelte småjusteringer udgangspunkt for det endelige projekt.

I tæt dialog og med bistand fra Landdistriktsgruppen under Fritids- og Kulturforvaltningen udarbejdede vi en konkret plan og indhentede tilbud på delelementerne til anlæggene ifølge skitsen.

Den samlede plan blev i december 2017 godkendt af det politiske udvalg. Vi fik meddelt en bevilling som bidrag til de faktiske udgifter fra ”Puljen til forskønnelse og udvikling i kommunens Landdistrikter”.
Efter en lang og våd vinter kunne vi den 23. maj 2018 påbegynde udgravning af søen og lidt senere få udlagt stabilgrus til stierne. Stierne pålægges senere stenmel, så de kan blive mere handicapvenlige. Græsset blev sået sidst i juni 2018. På grund af tørken varede det dog 2 måneder, inden det for alvor tog fat.Senere på sommeren 2018 støbtes fundamenter til sokler for bålhytten, og i løbet af efteråret fik vi lagt fliser til bund i bålhytten, opsat bålhytte og 2 separate shelters, samt udført en varieret beplantning, heriblandt flere buske og træer med spiselige frugter.Endvidere er der støbt rørfundamenter til opsætning af flagstænger og til juletræ. Juletræet tændes altid 1.søndag i advent, hvor Borgerforeningen inviterer til saft, gløgg og æbleskiver i bålhytten.