Nye boliger i Dall

Flere tiltag til udvikling af landsbyen
Det lille samfund har i mange år haft behov for et løft, som gør landsbyen attraktiv at bosætte sig i. Dall Borgerforening har derfor arbejdet målrettet med forskellige indsatser. Det har foreløbig givet sig udslag i øget trafiksikkerhed gennem byen, samt et smukt samlingssted omkring det nye Østre Gadekær.

Flere beboere i landsbyen vil uden tvivl også gavne den positive udvikling. Derfor blev der sideløbende med udvikling af gadekærsmiljøet sat en proces i gang for at udstykke flere boliggrunde. Det er der mulighed for på det areal nord for Lille Dallvej, som er vist i den gule indramning.I første omgang valgte ejeren af arealet dog kun at søge tilladelse til 3 parceller. De er vist på skitsen nedenfor:Landzonetilladelse hertil blev meddelt i slutningen af september måned 2018. Derefter skulle pågå nødvendig registrering, bl.a. ved Geodatastyrelsen og Tinglysningen. Efter byggemodning med vejanlæg og tilslutninger, ville byggeri i princippet herefter være mulig. De enkelte parceller var også tildelt adresse-numre.
Med parcellernes placering midt i Dall lige over for Østre Gadekær, med god infrastruktur, busforbindelse og overkommelig afstand til storby og butikscenter, ansås det muligt at skabe interesse for disse grunde.
MEN, så kom arkæologer fra Nordjyllands Museer og foretog scanning af området for mulige fortidsfund. Det resulterede i, at området ikke kunne frigives før en grundig udgravning havde fundet sted. Der var nemlig fundet spor af stolpehuller fra vikingetid på det højest beliggende areal. Omkostningerne herved – estimeret til mere end 1,8 mio.kr. – påhvilede i.h.t. gældende lov grundejeren, som i konsekvens heraf måtte opgive projektet.

Den mindste parcel, Lille Dallvej 5, ville arkæologerne også gerne udgrave, selv om der ikke var spor af vikinger. Efter en del tovtrækkeri og forhandlinger lykkedes det at få en aftale i stand om, at arkæologerne begrænsede udgravningen til 360 kvm og gav garanti for en max-pris. Udbyttet af denne udgravning var 2 gulvlag af ler, hvilket præcist svarede til de 2 middelalderbygninger, som et gammelt kort fra 1700-tallet viser, har ligget der.
Hele denne årelange proces resulterede altså i, at Dall fra 2022 fik registreret 1 ekstra bolig på 163 kvm, bagerst i billedet fra Østre Gadekær, hvor der også blev plads til et nyt multtoilet ved siden af 2 sheltere.