Generalforsamling 2024

Referat fra Generalforsamling mandag 13. maj 2024, kl 19.00

Dagsorden:
1.       Velkomst
2.       Valg af dirigent/ordstyrer
3.       Bestyrelsens/formandens beretning
4.       Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2023
5.       Fastsættelse af kontingent for kalenderåret 2025
6.       Indkomne forslag
7.       Valg til bestyrelsen
8.       Valg af bestyrelsessuppleant
9.       Valg af revisor og revisorsuppleant
10.    Valg/nedsættelse af udvalg (beslutning herom træffes kun, når der opstår særligt behov)
11.   Eventuelt.
Ad pkt 1-3:
Charlotte bød velkommen og efter valg af John Behrndtz som dirigent, der kunne erklære indkaldelse og mødedagsorden OK, gik GF i gang.
Arrangementer i 2023:
2 loppemarkeder med veteranbiler i 18. juni (incl. lotteri) samt 19.august var meget vellykkede og bidrog positivt og afgørende til foreningens økonomi. Endvidere pæn tilslutning til vedligehold, Skt. Hans, general-forsamling og julearrangementet med æbleskiver, lys på juletræ. Borgernes sangevner må dog gerne bliver tunet.

Landsby-pedelordning, toilet og renholdelse:
Vi har grund til at være tilfredse med pedel-ordningen.
Toilet har fungeret fint. Ingen hærværk.
Generelt rydder folk pænt op.

Samråd og landdistriktsområde nr. 7.
Claus orienterede om, at han igen er landsbyens repræsentant i samrådet. Der synes at være kommet lidt mere drive i samrådet, der også var repræsenteret ved et af vore arrangementer i Dall, og som stadig leverer juletræet.

LAK`s formand og bestyrelse er en positiv samspiller med os. Bl.a. vedr. krav om vejløsning mod Ferslev med budgetønsker over for kommunen. – Men desværre uden effekt for 2024.
LAK har også bidraget med erfaringer og råd fra andre foreninger vedr. forsikringsforhold, som vi også har afsøgt hos GF-forsikring. Konklusionen er, at da foreningen har et frivilligt medlemskab uden arbejdspligt og ingen lønnet medhjælp er arbejdsskadeforsikring ikke aktuelt. Der kan evt. tegnes en frivillig erhvervsansvarsforsikring (mod bestyrelsesansvar), som kan pådrages i tilfælde af forsømmelighed og manglende vedligeholdelse af foreningens faciliteter, fx ved et udstikkende søm, som folk risikerer at rive sig på. For langt de fleste foreninger i LAK, er det ikke en forsikring, der er tegnet, og rådet derfra er også, at vi overvejer og derfor lige ”klapper hesten”.

Kommunens plan for Glascontainere?
Der var endnu intet konkret endnu – men efterfølgende (den 15.maj) har en kontaktperson ved Nordværk pludselig henvendt sig og bedt om genfremsendelse af vore ønsker. Så der var et HÅB.(en uge senere kom desværre den besked, at der ikke kunne findes plads og tilladelse fra vejmyndigheden)

Læ-skur til busstoppeplads mod Aalborg:
Så lykkedes det at få Kollektiv Trafik til at flytte stoppestedet 20 meter og samtidig komme med et tilbud om, at vi kunne købe læ-skuret, som Kollektiv Trafik fremover har vedligeholdelse af.
Vi søgte landdistriktspuljen og tilbød egenfinansiering på 20% - altså 10.500 kr.
Anlægget kom i brug i februar måned 2024, og der er solcellelys, når folk venter en mørk aften.

Trafikforhold på Lille Dallvej;
Der ligger fortsat flere ”tip til kommunen” som ”afventer” – bl.a. at vand ikke afledes til grøft ud for nr. 15 og nr. 16. Det er nu 4 år siden, at Gita og Ludvig fik tilsagn om, at løsningen ville komme ”efter sommerferien” – uden at årstallet blev nævnt.
Både grøft og vej er ødelagt.
Aftalt, at Dall Borgerforeningen nu retter skriftlig henvendelse til en ansvarlig leder af Trafik og Veje.

Ejendomsskat for Gadekæret – hel fritagelse:
Aalborg Kommune har, efter vores ansøgning, indstillet til Vurderingsstyrelsen, at matriklen for Østre Gadekær fritages helt for vurdering og skat. Det tilskrives arealets anvendelse og borgerforeningens vedtægtsmæssige organisering.
Vi har ikke hørt nærmere til dette, og heller ikke modtaget vurdering eller opkrævning på ejendomsskat, kun 31 kr. til rottebekæmpelse. Forhåbentlig er den sag med ejendomsskat nu lagt død.

Ad pkt. 4-5:
Regnskab uddelt i et antal kopier. Er revideret af Henrik Johansen.
Nettoresultat negativt, primært på grund af investeringer, hvoraf flere er foretaget med tilskud:
Busstop, læskur
Bænke
Telt
Skilt
Klapborde
Plastbøtter til loppe-effekter.

Uden opbakning til vore gode arrangementer har borgerforeningen dog ikke kunne udrede restbetalingerne.

Kontingent: foreslås fastholdt på 200 kr. pr. medlem i 2025, hvilket blev vedtaget. I forbindelse med generalforsamlingen er en pæn del af kontingenterne for 2024 betalt.
Vi opfordrer naturligvis til, at alle husstande betaler dette beskedne kontingent for 2024.

Ad pkt. 6:
Ikke modtaget forslag til behandling

Ad pkt. 7-10:
Charlotte og Claus på valg. De blev genvalgt.
Gita Glargaard valgtes til suppleant.
Det samme gjorde revisorhvervet ved Henrik Vesterskov Johansen.

Ad pkt. 11:
Næste arrangement er loppemarked, lotteri og veteranbilstræf, lørdag den 1. juni 2024 kl. 10-15 En gentagelse i august måned forventes, men er ikke endeligt sat i kalenderen.

Vi har allerede nogle gevinster (Annie og Marianne har været lidt rundt), men der bliver behov for flere. Vi satser igen på mindst 4 serier à 100 lodder med 12-15 gevinster pr. serie.
Kig også i gemmerne og kom endelig med flere salgbare lopper (normalt brugte ting).
Annie og Marianne tager gerne imod både lopper og gevinster, som andre borgere fremskaffer via arbejdet, fra forretninger, kunder eller selv donerer ( fx kaffe, honning, marmelade)

Grundlovsdag 5. juni er der gratis Solo-koncert i bålhytten med Mikael K, (som også er forsanger i gruppen Klondyke) Der kan måske sidde ca. 50 tilhørere.

Dall-borgere får en lille fordel med tilmelding inden ugens udgang, inden vi udbyder til andre (først til Mølle). Vi åbner for salg af drikkevarer, kaffe pølser mv kl. 18:30 i teltet fra loppemarkedet.

Mikael K optræder i bålhytten kl. 20.
Tilmelding: gå ind på Dalllandsby.dk/arrangementer, aktuelt og Nemtilmeld via link.

Skt. Hans 23/6 forventer vi afholdt som vi plejer med fællesspisning, sang og lidt ild til heksen.

Nærmere herom senere.