Generalforsamling 2023

Referat fra Generalforsamling onsdag 24. maj 2023

Dagsorden:

1.       Velkomst

2.       Valg af dirigent/ordstyrer

3.       Bestyrelsens/formandens beretning

4.       Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2022

5.       Fastsættelse af kontingent for kalenderåret 2024

6.       Indkomne forslag

7.       Valg til bestyrelsen

8.       Valg af bestyrelsessuppleant

9.       Valg af revisor og revisorsuppleant

10.    Valg/nedsættelse af udvalg (beslutning herom træffes kun, når der opstår særligt behov)

11.   Eventuelt.

Ad pkt 1-3:

Christian og Charlotte var arbejdsmæssigt forhindret i deltagelse. Så Ole bød velkommen og foreslog John som dirigent, hvilket han blev valgt til. Han erklærede mødet for rettidigt indkaldt og dagsordenen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen aflagde herefter beretning, som løbende blev debatteret og efterfølgende godkendt.

Arrangementer: I 2022 afholdtes flere meget vellykkede arrangementer, hvor loppemarkeder og veteranbilstræf samt fællesspisninger og Skt. Hans er værd at fremhæve. De bidrog også med en god nettoskærv til kassen. Arbejdsdag, generalforsamling og julearrangement med trætænding og æbleskiver, gløgg mv. havde også bidraget til sammenholdet i landsbyen.

Ophold, Renholdelse og Landsby-pedelordning:

Vi har grund til at være tilfredse med pedel-ordningen.

Toilet har fungeret fint. Ingen hærværk.

Generelt rydder folk pænt op.

 

Samråd og landdistriktsområde nr. 7.
Claus orienterede om et overraskende stort fremmøde til Samråd Syds generalforsamling, hvor nye folk blev indvalgt i bestyrelsen, så rådet er sikret overlevelse indtil videre. Der var besøg fra Aalborg Kommune, hvor der bl.a. blev fortalt om pedelordningen, som omfatter landdistriktsområde 7. Dall Villaby er med i Samrådet, men ikke i landdistrikt 7. Det er blevet aftalt, at Samrådet mod et bidrag kan få en stand ved vores loppemarked og veteranbilstræf.

 Kommunens plan for Glascontainere? Endnu ikke noget konkret.

Vort tilbud om læ-skur til busstoppeplads mod Aalborg:
På grund af en tidligere dialog med Kollektiv Trafik, tog vi igen Idèen op januar, da vi øjnede mulighed for 90% tilskud fra en pulje til et lille skur på borgerforeningens grund. Der gik kun 2 mdr., før der kom et svar, ”at det vil man kigge på”!

2-1 vejen- de sidste 900 meter mod Ferslev:
LAK støtter kraftigt op om, at fadæsen rettes op, og at kommunen udvider vejen efter den meget dårlige evaluering i 2021. Nordjyske har også været ude med et indlæg om det urimelige i, at den del af vejen skal være så farlig. Vi er dog på kommunens prioriteringsliste – men nr. 44 ud af 50 – det siger vist alt!!

Trafikforhold på Lille Dallvej:
Der ligger fortsat flere ”tip til kommunen” som ”afventer” – bl.a. at vand ikke afledes til grøft ud for nr. 15 og nr. 16. Endvidere er der de senere år opstået en øget trafik med transit Svenstrup-Visse-Gug-Gistrup ud mod Egnsplanvej, og samtidig køres ofte med uforholdsmæssig høj fart i forhold til de 40 km/t, som er henstillet ved skiltning. Landsbyens egne beboere bør også holde sig dette for øje.

Ejendomsskat for Gadekæret – hel fritagelse:
Aalborg Kommune har, efter vores ansøgning, indstillet til Vurderingsstyrelsen, at matriklen for Østre Gadekær fritages helt for vurdering og skat. Det tilskrives arealets anvendelse og borgerforeningens vedtægtsmæssige organisering.

Ad pkt. 4-5:
Regnskab: Ole uddelte og gennemgik regnskabet for 2022, som Henrik Johansen havde revideret uden anmærkninger. Særligt de indtægtsgivende arrangementer var med til at styrke økonomien og samtidig sikre midler til multtoilet og nye borde-bænkesæt, som der også var reddet pæne donationer til.

Spørgsmålet om mulige krav til arbejdsskadeforsikring var tidligere undersøgt, men vil nu blive forelagt med anmodning om, at vi modtager en skriftlig udtalelse fra forsikringsselskabet.

Regnskabet godkendt og Kontingentet vedtaget fastholdt på 200 kr. pr. medlem i 2024.

Ad pkt. 6:
Ingen forslag indkommet til behandling.

Ad pkt. 7-10:
John Guldbæk Behrndtz, Christian Ibsen og Ole Nielsen genvalgtes for 2 år til bestyrelsen.

Gita Glargaard valgtes som suppleant.

Henrik Johansen samt Hans Wadskjær genvalgtes til henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

Der blev ikke nedsat yderligere udvalg.

Ad pkt. 11:
Næste arrangement er loppemarked og veteranbilstræf, søndag den 18. juni 2023 kl. 10-15, som vi også forventer en gentagelse af den 19. august. Kig i gemmerne og kom endelig med flere salgbare lopper (normalt brugte ting). Annie og Marianne tager gerne imod.

Michaela og Kristina vil meget gerne modtage gaver til amerikansk lotteri. Så spørg endelig ved arbejdsgiver, eller andre steder, hvor man kan få store eller små gevinster.

Skt. Hans aften er 23. juni ved bålhytten, hvor borgerforeningens medlemmer kan tage familie og venner med til fælles spisning og hygge. Mere info, når dato nærmer sig.

Claus meldte, at han har tomatplanter, som man gerne må få nogle af.

”Borgere i Dall” er en lukket facebookgruppe for de, som er en del af vores lille samfund. Enkelte andre, som tidligere har været bosiddende her, er dog fortsat ”hængt ved”, men den kontakt var der nu enighed om, fremover må vedligeholdes ad andre kanaler. Info til gruppen fra sognepræsten er dog fortsat velkommen.

Afslutning:
Herefter kunne dirigent og kasserer takke for alle indlæg og bidrag, og erklære mødet afsluttet.

Referent: Kristian Bramsen, Dallvej 64.