Generalforsamling 2022

Referat: Generalforsamling tirsdag den 24. maj 2022 kl. 19, Lille Dallvej 4

Dagsorden:

1.       Velkomst

2.       Valg af dirigent/ordstyrer

3.       Bestyrelsens/formandens beretning

4.       Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2021

5.       Fastsættelse af kontingent for kalenderåret 2023

6.       Indkomne forslag

7.       Valg til bestyrelsen

8.       Valg af bestyrelsessuppleant

9.       Valg af revisor og revisorsuppleant

10.    Valg/nedsættelse af udvalg (beslutning herom træffes kun, når der opstår særligt behov)

11.   Eventuelt.

Ad pkt 1-3:

Charlotte bød velkommen og foreslog John som dirigent, hvilket han blev valgt til og takkede for. Han erklærede mødet for rettidigt indkaldt og dagsordenen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen aflagde herefter beretning, som løbende blev debatteret og efterfølgende godkendt.

Arrangementer: Der har i 2021 været afholdt flere meget vellykkede arrangementer, hvor især loppemarkeder og veteranbilstræf samt fællesspisninger og Skt. Hans var værd at fremhæve. De bidrog også med en god nettoskærv til kassen. Også arbejdsdag, generalforsamling og julearrangement med trætænding og æbleskiver, gløgg mv. havde bidraget til sammenholdet i landsbyen.

Opfølgning fra seneste generalforsamling:

”Landsby-pedelordningen” må siges at have slået an. Kommunens folk kommer ikke efter nogen fastlagt skema, men når de rette folk er til rådighed. Vi har grund til at være tilfredse med ordningen.

”Nabohjælp” er ikke blevet sat i system eller formaliseret, men at dømme ud fra kommentarerne på mødet, så er det noget man alligevel bruger på hver sit niveau og giver besked og aftaler med naboerne, når man er bortrejst. Så konklusionen blev, at vi fortsætter ad det spor.

Glascontainere på P-pladsen bag bus-læskuret er foreslået til kommunen. Vi afventer. Kommunen kommer formentlig en samlet plan i løbet af efteråret.

Toiletforhold:
I løbet af de seneste 4 måneder af 2021 lykkedes det at opnå både landzonetilladelse og byggetilladelse til et såkaldt multtoilet til opstilling på Gadekærsområdet. Samtidig fik vi ansøgt og bevilget 85% af de dokumenterede udgifter hertil fra Aalborg Kommunes Landdistriktspulje.

I løbet af vinteren og foråret har vi nedsat en 1.200 ltr. opsamlingstank, samt et fint hus, der er leveret af Shelterbyg, som tidligere også leverede bålhytten og shelterne. Kommunen har nu meddelt en ibrugtagningstilladelse. En del eksterne brugere har allerede haft fornøjelse af anlægget.

På cykel mellem Dall-Villaby-Dall-Ferslev:
Evalueringen, som blev gennemført i 2021 gav utvetydigt et signal om, at der bør sker forbedringer. En konkret opfølgning med handlinger har vi over et par gange efterspurgt ved By- og Landskabsforvaltningen, men uden modtaget respons. LAK`s formand har lovet os at støtte op om vore krav og ønsker. Så vi håber, at det fører til noget mere håndgribeligt.

Motorvejsplaner:
Alt tyder på, at der i løbet af efteråret bliver vedtaget en anlægslov for 3. Limfjordsforbindelse med opstart i 2025. I projektet indgår ca. 1½ km støjværn på østsiden langs E45 fra Møllehallen til lidt nord for Dall. Vi skal dog påregne, at støjværnet næppe bliver det første, som sættes op, men vi kan altid presse på for at fremskynde det, når man er kommet så vidt.

Ad pkt. 4-5:

Ole uddelte og gennemgik regnskabet for 2021, som Henrik Johansen havde revideret uden anmærkninger. Indtægtsgivende arrangementer samt donationer var med til at redde resultatet mod nogle store og uventede omkostninger i forbindelse med den endelige udstykning og tinglysning.

Regnskabet godkendt og kontingentet vedtaget fastholdt på 200 kr. pr. medlem i 2023.

Ad pkt. 6:

Revision af foreningens vedtægt:
Som beskrevet i et tidligere udsendt notat, fik vi et chok over et udkast til en foreløbig ejendomsvurdering af gadekærsområdet med en hel urimelig ejendomsskat til følge. Det er heldigvis stillet i bero, midlertidigt. Bestyrelsen finder, at rettidig omhu vil være, at gå efter at søge fuld fritagelse for grundskyld på hele matriklen – arealets rekreative anvendelse taget i betragtning. Det er vigtigt, at foreningens vedtægter ikke risikerer at blokere herfor. Derfor blev fremlagt et udkast til en opdatering.

Efter en debat opnåedes enighed om en ny vedtægt med et bredt favnende almennyttigt formål i og omkring landsbyen Dall. Samtidig er medlemsdemokratiet også vægtet højt.

Den nye vedtægt, underskrevet af dirigent og formand, medsendes dette referat og lægges ud som bilag under  https://dalllandsby.dk/.

Ad pkt. 7-10:

Charlotte Kristiansen og Claus S. Axelsen genvalgtes for 2 år til bestyrelsen.
Søren Nielsen valgtes som suppleant

Henrik Johansen samt Hans Wadskjær genvalgtes til henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

Der blev ikke nedsat yderligere udvalg.

Ad pkt. 11:

Annie og Marianne reklamerede for loppemarkedet pinselørdag den 4/6-2022, hvor der også er et fint veteranbilstræf. Kig i gemmerne og kom endelig med flere lopper (normalt brugte ting).
Vi annoncerer også i diverse tilgængelige medier om dette storslåede arrangement.
Der vil også være salg af drikkevarer, pølser og gerne hjemmebagte kager mv.

Aalborg Zoo har i år doneret 4 stk. årskort. De skal være hovedgevinster i et amerikansk lotteri. Dertil skal vi også have en del andre brugelige gevinster (ting ikke brugte, men meget andet, fx kaffe, honning, hjemmelavet marmelade, kager og andre ting efterspørges).
Meld hurtigt ind til Annie og Marianne om, hvad I gerne ønsker at bidrage med!!

Lars og Casper vil gerne være tovholdere for et fællesindkøb af træpiller inden fyringssæsonen. Meld ind til dem om jeres interesse. 

Der er også tilbud om, at de, der efter loppemarkedet pinselørdag har mulighed og ønsker at hygge sig sammen med fællesspisning (egen mad) fx på grill kan gøre det og samtidig købe ind af et muligt restlager af drikkevarer mv.

Afslutning:
Charlotte takkede for alle indlæg og bidrag. Mødet kunne herefter slutte efter ca. 2 timer.
Referent: Ole Nielsen