Generalforsamling 2021

                                                          

Referat fra generalforsamling lørdag den 8. maj 2021, Lille Dallvej 4

Dagsorden:

1.       Velkomst

2.       Valg af dirigent/ordstyrer

3.       Bestyrelsens/formandens beretning

4.       Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019

5.       Fastsættelse af kontingent for kalenderåret 2021

6.       Indkomne forslag

7.       Valg til bestyrelsen

8.       Valg af 1 bestyrelsessuppleant

9.       Valg af revisor og revisorsuppleant

10.    Valg/nedsættelse af udvalg (beslutning herom træffes kun, når der opstår særligt behov)

11.   Eventuelt.

Ad pkt 1-3:

Charlotte bød velkommen efter det fine fremmøde på arbejdsdagen med efterfølgende grill-specialitet.

Da vist kun Ole havde dagsordenen med i papir, måtte han fortsætte som ordstyrer.

Bestyrelsen aflagde herefter beretning, som løbende blev debatteret og efterfølgende godkendt.

 

Arrangementer: Der havde været et meget vellykket Skt. Hans arrangement og et lille godt loppemarked. Julen blev sunget ind med tænding af træet, men p.g.a corona desværre uden gløgg og æbleskiver. Vi havde også som følge af restriktioner vedrørende denne pandemi aftalt en udendørs gudstjeneste d. 24/12-20 med præsten. Desværre blev den ikke til noget, da ny udmelding fra centralt hold dukkede op få timer før.

 

Tinglyst ejerskab til Gadekæret: Det, som vi forventede var en rimelig enkel sag, nemlig tinglysningen, viste sig at være noget mere nørdet, end vi kunne forestille os. Først i begyndelsen af 2021 faldt brikkerne endelig helt på plads. En advokat sørgede for tinglysningen, men først efter en længere behandling hos en landinspektør. Udgift til advokat havde vi taget højde for, men 14.550 kr. til landinspektør og Geodatastyrelsen slog bunden ud af kassen. Heldigvis var vores bankforbindelse, Jutlander Bank, os behjælpelig med at anbefale et ekstraordinært tilskud på 10.000 kr., som vi nu har modtaget fra bankens gavefond. Mange tak for dette bidrag.

 

Kommunens ”Landsby-pedelordning” er aldrig kommet i gang for os, og vi har heller ikke kunnet få en aftale i stand med virkning fra 2021. Derfor var der stemning for, at vi engagerer LAK`s formand til at presse på for en forbedring.

 

Tryghed: Vi har efter ansøgning fået bevilget en redningskrans fra Trygfonden. Den hænger på en af shelterne. Derudover har vi søgt om en hjertestarter ved samme fond. Der er en behandlingstid, men hvis vi får den bevilget, er det meningen, at den efter aftale med menighedsrådet ophænges på servicehuset ved Dall Kirkegaard.

 

Tegning af en mulig arbejdsskadeforsikring er blevet drøftet med GF-forsikring. Derfra anbefalede man det ikke, da der i foreningens regi ikke er tale om ansatte eller arbejdspligt, men et frivilligt engagement. Eventuelle ulykker i den sammenhæng må dækkes ind af den enkeltes ulykkes- og ansvarsforsikring.

 

Toiletforhold: Gadekærsområdet har ikke egen toilet. Nærmeste toilet, som normalt benyttes af offentligheden, er placeret i servicehuset på kirkegården, men er primært bad og toilet til graveren. Da servicehuset sidst i 1990èrne blev bygget, sparede det daværende menighedsråd af uransagelige årsager et særskilt kundetoilet, som ellers er standard ved de fleste nyere servicehuse. I coronatiden har lokalet imidlertid været lukket for offentligheden, idet der kræves hyppig rengøring. Det vides ikke, om toilettet efter samfundets normalisering igen bliver åbnet for offentligheden. Dall Borgerforening har ikke midler til at finde alternativ løsning og henviser ikke dertil. Ole har kontakten med Menighedsrådet.

 

Motorvejsplaner: Borgerforeningen samt Menighedsrådet har indsendt nogenlunde enslydende høringssvar, hvor vi kan støtte den nye variant med udfletning ca. 1 km syd for Dall. På tværs af de politiske partier i Folketinget er der efterhånden kommet mere fokus på begrænsning af støj fra motorveje. Det er man enige om i Transportudvalget, jf. Kristian Pihl Lorentzen, som vi tidligere havde besøg af ved Dall Kirke.

 

TIP til Aalborg Kommune: Christian Ibsen kunne bl.a. berette, at det virker med at bruge en App, hvor man kan give Aalborg Kommune tip om fx huller i vej, farlig fortov eller andet, som Trafik og Veje må udbedre. App`en hedder ”TIP AALBORG”.

 

På cykel mellem Dall-Villaby-Dall-Ferslev: Alle har nu modtaget et spørgeskema fra kommunen om tilfredsheden med det nye anlæg. Der var enighed om, at samlet set har der været tale om en forbedring af trafiksikkerheden i forhold til tidligere.

MEN, den del, som udgøres af 2 minus 1 vejen (ca. 800 meter syd for Møllehallen og lidt før Ferslev) er ikke sikker at færdes på for skolesøgende børn, der er ældre end 4. klasse. De har ikke længere ret til transport med skolebus på strækningen.

Oversigtsforholdene er p.g.a af små bakker dårlige. Der køres for hurtigt (over de tilladte 60 km/t) af mange biler, og flere bilister respekterer ikke reglen om at trække ind bag cyklende, når der kommer modkørende.

Der var stemning for, at Dall Borgerforening sender brev til rådmand Hans Henrik Henriksen med ønske om forbedring af forholdene, herunder også, at der etableres gadebelysning mellem Dall Villaby og Dall. Lys på denne meget korte strækning vil i de mørke timer øge trygheden væsentligt for cyklisterne.

 

Ad pkt. 4-5:

Ole uddelte og gennemgik regnskabet for 2020, som Henrik Johansen havde revideret uden anmærkninger. Regnskabet godkendt og kontingentet vedtaget fastholdt på de beskedne 200 kr. pr. husstand i 2022.

 

Ad pkt. 6-10:

Ingen officielt modtagne forslag.

John G. Behrndtz, Christian Ibsen og Ole Nielsen valgtes for 2 år til bestyrelsen.

Søren Nielsen og Lena Rachlitz valgtes til suppleanter

Henrik Johansen samt Hans Wadskjær genvalgtes til henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

Der blev ikke nedsat yderligere udvalg.

 

Ad pkt. 11:

Annie og Marianne reklamerede fint for loppemarkedet 29/5-2021. Flere tilbød sig med kaffe og muffins. Derudover vil der være øl og vand.

Lena syntes, at vi skal tage kontakt om at får etableret ”Nabohjælp” som en forebyggende foranstaltning.

Glascontainere på P-pladsen bag bus-læskuret var også et ønske til kommunen.

 

Afslutning:  Bestyrelsen holder næste møde 18/5-2021 og arbejder videre med ønskerne.