Generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamling torsdag den 11. juni 2020, Lille Dallvej 4

Dagsorden:

1.       Velkomst

2.       Valg af dirigent/ordstyrer

3.       Bestyrelsens/formandens beretning

4.       Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019

5.       Fastsættelse af kontingent for kalenderåret 2021

6.       Indkomne forslag

7.       Valg til bestyrelsen

8.       Valg af 1 bestyrelsessuppleant

9.       Valg af revisor og revisorsuppleant

10.    Valg/nedsættelse af udvalg (beslutning herom træffes kun, når der opstår særligt behov)

11.   Eventuelt.

Ad pkt 1-3:

Charlotte bød velkommen.

Ole Nielsen valgtes til referent og John Behrndtz til ordstyrer, hvilket han klarede helt fint, herunder at uddele tilrettevisninger til bestyrelsesmedlemmer og til visse kvinder – naturligvis ikke til egen hustru J.

Charlotte og Ole fortalte om vellykkede sammenkomster og arbejder ved Østre Gadekæret i årets løb samt om kontakter og svar fra myndigheder m.fl. bl.a. om støj, busholdeplads, vejforhold, udstykninger og museumsaktiviteter mv. Spørgsmål om en opstilling til nyt menighedsråd blev også drøftet, dog uden endelig konklusion, men enighed om, at en bedre kontakt/repræsentation herfra er ønskelig.

Ad pkt. 4-5:

Ole uddelte og gennemgik regnskabet for 2019, som Henrik Johansen havde revideret uden anmærkninger. Kontingentet for 2021 blev fastholdt på de beskedne 200 kr. pr. husstand.

Afhængig af driftsomkostninger fremadrettet kan det senere komme på tale med mindre forhøjelser. En arbejdsskadeforsikring dækkende beboernes aktiviteter ved Østre Gadekær, anser vi relevant at få tegnet.

Ad pkt. 6-10:

Ingen officielt modtagne forslag. Charlotte og Claus blev genvalgt for 2 år til bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning er herefter indtil næste generalforsamling i 2021:

Charlotte Kristiansen, Dallvej 75, 9230 Svenstrup (Formand)

John Guldbæk Behrndtz, Dallvej 70, 9230 Svenstrup (Næstformand)

Niels Christian Ibsen, Dallvej 79, 9230 Svenstrup (Sekretær)

Claus Staal Axelsen, Dallvej 77, 9230 Svenstrup (LAK og Samråd Syd kontakt)

Ole Nielsen, Lille Dallvej 17, 9230 Svenstrup (Kasserer).

 Lena Rachlitz valgtes til suppleant.

Henrik Vesterskov Johansen samt Hans Wadskjær Nielsen genvalgtes til henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

Der blev ikke nedsat yderligere udvalg.

Ad pkt. 11:

Annie reklamerede fint for loppemarkedet 13/6-2020. Der var modtaget mange effekter og gode tilbud til børn og andre sjæle, der lader sig friste.

Afslutning:

Generalforsamlingen sluttede med, at forsamlingen godkendte alle forhold, der havde været til behandling.

Herefter gik vi videre til spisning og hygge omkring de grillede Frankfurtere.

 

Ole Nielsen, 13. juni 2020