Generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling, som blev afholdt i Bålhytten d. 26/5-2019

Referent: Michaela Hylleberg Ibsen

1. Velkomst og valg af dirigent/ordstyrer
Charlotte bød velkommen til generalforsamlingen til alle fremmødte både fra Dallvej og Lille Dallvej.

2. Valgt af dirigent/ordstyrer
Henrik Johansen (Lille Dallvej 14) til dirigent/ordstyrer.

3. Bestyrelsens/formandens beretning
Østre Gadekær, Lille Dallvej 4:
Året 2018 og 2019 indtil nu er gået med det omfattende arbejde med tilladelser, udgravning, bålhytte, shelters, bænke og meget mere. Et resultat, som hele byen kan være godt tilfredse med, smukt byggeri og et velholdt område, der giver besøgende et positivt førstehåndsindtryk af landsbyen Dall. – At stedet nu er blevet opdaget, var også tydeligt for alle, da inden for det seneste døgn før generalforsamlingen havde været overnattende gæster samt afholdt en børnefødselsdag, der først sluttede, da vi påbegyndte generalforsamlingen.

Den officielle indvielse 11. maj 2019 var en stor succes, hvor vi også efterfølgende fik en helsides omtale i Midt-Vest avisen. Loppemarkedet havde i løbet af de 4 timer et pænt besøg, og man formåede at sælge for ca. 2.900 kr., som går det vedligehold af Østre Gadekærs området. Tak for denne indsats.

Nye byggegrunde, Lille Dallvej:
Tilladelser og registrering af de 3 grunde er nu på plads. Desværre har arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum stoppet det videre arbejde, idet man har fundet aftegninger af stolpehuller til grubehuse fra vikingetiden. Det vil museet gerne undersøge grundigere, da den pågældende arkæolog mener, det er et unikt fund – uagtet, at mindst 150 tilsvarende huse er lokaliseret ved Sebbersund. Desværre kan museet blokere for udviklingen, medmindre ejeren er villig til at betale for arkæologernes arbejde, som man har anslået, vil løbe op i mindst 1. mio. kr. Det er naturligvis urealistisk at 3 grundsalg herude vil kunne dække både dette, samt alle nødvendige omkostninger, som løber på, inden grundene er fuldt byggemodnede.
Vi håber naturligvis, at museums-uvæsenet kommer til fornuft.
3 stk. nye boliger i Dall vil faktisk forøge det samlede antal boliger med 12,5%, og flere familier, meget gerne med børn, vil styrke mulighederne for de fælles aktiviteter i landsbyen.

Støjgener fra motorvejen:
Vi har været i positiv dialog med Vejdirektoratet om mulighederne for at reducere generne fra den øgede støj fra motorvejen. Havde et godt møde d. 19.marts 2018 ved Dall Kirke med Rasmus Prehn, som sidder i Folketingets Transportudvalg, samt afgivet udtalelse til dertil og til vejdirektoratet om behovet i forbindelse med den nationale støjhandlingsplan for 2018-2023.
Vi har opnået at komme på den prioriterede liste over strækninger, som bliver nærmere undersøgt med henblik på opsætning af støjværn. – Desværre er det nok mest realistisk at forvente, at plagede områder med flere indbyggede nok ender med at komme længere frem i rækken.
En anden tilgang, som vi kan afprøve, er Aalborg Kommunes Trafik og Veje, hvis man evt. der har penge til overs, men motorveje er jo ikke kommunens ansvar.

Cykelsti:
Den lovede udbygning af Dallvej med cykelsti bliver nu en realitet i slutningen af 2019. Der er målt op og afsat 7,7 mio. kr. til formålet. I et oplæg til budget 2019 var der ellers udsigt til, at kommunen ville løbe fra løftet. Et ret så klart og skarpt brev til hele det politiske udvalg fra Borgerforeningen bevirkede, at rådmanden kort efter bekræftede og vedstod det oprindeligt aftalte.

Busholdeplads, læskur:
Vi har ansøgt om, at holdepladsen på østsiden af Dallvej flyttes 10-12 meter mod nord, hvor der kan gøres plads til et læskur tilsvarende læskuret på den vestlige side af vejen. Arne bemærkede hertil, at han vil foretrække, at kommunen denne gang bruger et vaterpas, når man opstiller skuret 
Sagen behandles nu i afdelingen for Kollektiv Trafik og i afdelingen for Trafik og Veje. Vi afventer spændt udfaldet.

”Bjørnebanden” slår til:
John kunne berette, at bekæmpelsen af planten Kæmpe Bjørneklo er forløbet fint og vil fortsætte med de gode resultater, også i 2019.

Arrangementer i 2018:
Ud over generalforsamlingen, der også i 2018 omfattede spisning af Charlottes velsmagende pulled pork, har vi afholdt Skt.Hans ved Dallvej 65 og Juletræstænding med gløgg og æbleskiver i bålhytten ved Østre Gadekær. Som en del af gadekærsprojektet fik vi etableret lys til juletræet, der tændes og slukkes samtidig med gadelysene. Et meget harmonisk træ præsenterede sig flot for alle retninger. Samråd Syd havde også dette år leveret juletræ.

Vi hjalp igen i 2018 til ved Samråd Syds kulturelle arrangement i efteråret 2018 med Edith Piaf musik og optræden. Synd, at der kom alt for få til dette fine arrangement, og derfor blev der heller ikke noget overskud at dele ud af.
Beretningerne blev efter en kort drøftelse godkendt.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018
Ole præsenterede årets regnskab, med forklaring om forbrug. En umiddelbar pæn positiv likviditet, der dog var pyntet med et kommunalt forskud, som ved afslutning af gadekærsprojektet skal udlignes med et samlet regnskab til Aalborg Kommune.
Regnskabet er revideret af Henrik Johansen uden anmærkninger. Regnskabet godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent, gældende fra kalenderåret 2020
Årskontingentet på 200 kr. foreslået fastholdt. Dette blev enstemmigt godkendt.
De, der endnu ikke har nået at indbetale for 2019, opfordres snarest til at gøre det. Enten kontant til kassereren eller til kontonummeret vist i brevhovedet, eller ved brug af Mobilepay 3067 3737. Det bør være i alles interesse, at vi har en borgerforening, der arbejder for at skabe forbedringer for vores lille samfund.

6. Indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag. Diverse drøftelser uden særskilt beslutning foregår derfor under efterfølgende punkter.

7. Valg til bestyrelsen
Christian, Ole og John, der var indtrådt i stedet for Kenneth, som er flyttet var på valg. De 2 sidstnævnte var villige til genvalg. Christian ville gerne bytte bestyrelsesposten ud med en post som suppleant. Ole og John opnåede genvalg, og som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Christian blev valgt: Mie Aaby Andersen.

8. Valg af bestyrelsessuppleanter
Her blev Christian Ibsen og Lena Rachlitz valgt.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Henrik Johansen blev genvalgt og Hans Wadskjær påtager sig igen opgaven som revisorsuppleant.

10. Valg /nedsættelse af udvalg
Ingen nye.

11. Eventuelt
Charlotte: Vedligeholdelse af bålhytte, shelters og anlæg i øvrigt. Her vil bestyrelsen lave en plan ved det førstkommende møde.
Arne: Synes, at der er gjort et flot arbejde omkring Østre Gadekær.
Arne: Tilbyder at etablere vand, der kan hentes lige på den anden side af grøften, samt vil kultivere areal til såning af vilde blomster, som elsker magert jord. Disse tilbud var der meget stor glæde ved.
Hans: Vil gerne være botanikeren, der sørger for de vilde blomster.
Lena: Opfordrer til at vi kan søge Lions Club i Svenstrup om støtte til køb af olie til behandling af hytte og shelters.
Lars: Lover at teste lyskæderne til juletræet.
Ole: Spørger om ønsker til mad ved Skt. Hans arrangementet i 2019. Der udtryktes tilfredshed med modellen fra 2018, hvor der var indkøbt forskelligt kød til grillstegning, frankfurterpølser samt kold kartoffelsalat og en grøn salat til sædvanligvis rimelige priser, og dertil øl og vand, der også kan købes.
John: Foreslår, at vi dels informere hinanden på ”Borgere i dall” om, hvornår vi har tænkt os at bruge Bålhytten/shelterne til egne formål, og samtidig – af hensyn til udefra kommende – skilte med det på en tavle ved hytten.
Henrik: Giver udtryk for en vis bekymring omkring landsbyens visuelle fremtræden. Nu har vi et anlæg med beplantninger, bålhytte, shelters mv, som ligger centralt i landsbyen, hvor der også holdes orden, og hvor det smukke miljø bemærkes af alle de, som kommer forbi, og som evt. gør et ophold ved anlægget. Det vil være rart, hvis en afsmittende virkning heraf kan brede sig til alle landsbyens matrikler. Dette var et synspunkt, som alle kunne tilslutte sig.

12. Herefter sluttede mødet i god ro og orden. Den mere uformelle del fortsatte med spisning af medbragt mad, der blev stegt på bålgrillen. De sidste gik fra hytten ved 21.30 tiden.