Generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamling, som blev afholdt på Østergård, d. 28/2-2018
Referent: Christian Ibsen

1. Velkomst og valg af dirigent
Charlotte bød velkommen til spisning og til generalforsamlingen. Også en særlig velkommen til nye beboere.
Herefter valgtes John Behrndtz (Dallvej 70) til dirigent.

2. Bestyrelsens/formandens beretning
Trafiksikkerhed:
Samarbejdet mellem Ferslev, Dall og Dall Villaby om trafiksikkerhed i området har til stor glæde i Dall medført 40km/t skiltning, 4 gange fartbump, busskur samt 2 minus 1 stribning på Dallvejen.
Cykelsti mod Ferslev må vente.
Samråd Syd og Dall Borgerforening har presset på for at få renoveret stiforbindelsen mellem Dall Villaby, Dall og Svenstrup. Det er sket hen over engen, men fortsat arbejdes der på at få det sidste stykke ved forsamlingshuset renoveret.

Gadekærsprojektet, matrikel 7n, Lille Dallvej 4:
Aalborg kommune bevilgede støtte til forundersøgelse og har nu efterfølgende bevilget et større beløb til projektet, øremærket til de aktiviteter, som blev godkendt i vores ansøgning. Grunden overtages af Dall Borgerforening til et aftalt symbolsk beløb, da arealet også har betydning for fremdrift i projektet for en lille udstykning nord for Lille Dallvej.
Der vil på blive anlagt sø, stisystem og beplantning, opførelse af bålhytte og to shelters samt borde-bænke.
Leverandøraftaler er indgået og landzonetilladelse er meddelt. Igangsættelse af projektet forventes i sidste halvdel af maj måned. Ole hjælper fortsat Mette og Frederik med ansøgninger til 3 nye parceller i ny udstykning.

Støjgener:
Vi har været i positiv dialog med bl.a. menighedsrådet og Vejdirektoratet om mulighederne for at reducere generne fra den øgede støj fra motorvejen. Behovet er indlysende, men som meget andet gennemføres det ikke uden pengemidler. Vi går derfor videre med påvirkning af Folketingets Transportudvalg. I første omgang er der aftalt et møde d. 19.marts kl. 16 med Rasmus Prehn, som sidder i dette udvalg.

Arrangementer i 2017:
Ud over Generalforsamlingen, der også dette år omfattede spisning af Charlottes velsmagende pulled pork, har vi afholdt Skt.Hans ved Dallvej 65 og Juletræstænding ved Dallvej 64 og sammenkomst på Dallvej 70. Vi forventer, at juletræet i 2018 kan opsættes på gadekærsarealet, og at der vil være mulighed for at ibrugtage den nybyggede bålhytte.
I samarbejde med de øvrige borgerforeninger i Samråd Syds område afholdtes i november 2017 et spændende foredrag om en vildmarkstur for far og datter. For hjælp til dette arrangement modtager Dall Borgerforening en andel af overskuddet. Et lignende arrangement i Samrådets regi er planlagt til november 2018 med Edith Piaf som tema.
En del af mændene i landsbyen har et par gange i løbet af året hygget sig med god mad med øl og efterfølgende bowling på SeaPort Centret ved havnen i Aalborg. Det er planen at fortsætte hermed og flere er velkomne. Med øvelse højnes niveauet på alle områder.
Beretningerne blev efter kort drøftelse godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017
Ole præsenterede årets regnskab, med forklaring om forbrug. Årets underskud kan tilskrives egenbetalingen for forundersøgelsen vedrørende gadekærsprojektet. Regnskabet er revideret af Henrik Johansen uden anmærkninger. Regnskabet godkendt

4. Fastsættelse af kontingent, gældende fra kalenderåret 2019
Det blev foreslået at kontingentet bliver hævet til 200kr. Dette blev enstemmigt godkendt.

5. Indkomne forslag
John foreslog en mindre egenbetaling ved julearrangement for ikke senere at skulle hæve kontingentet.
Anni, Grethe og Marianne vil gerne stå for et loppemarked på vegne af borgerforeningen.
Der var god opbakning til ideerne.

6. Valg til bestyrelsen
Charlotte, Claus og Christian var på valg. Signe, der ellers ikke var på valg, havde dog ønsket at blive afløst. Derfor valgtes dette år 4 til bestyrelsen. De 3 førstnævnte opnåede genvalg, og Kenneth Solhøj Hansen indtrådte som nyvalgt i bestyrelsen. Alle for en 2-årig periode, bortset fra Christian, som af hensyn til at der fremover skal være en balance i antallet af valg til bestyrelsen, denne gang kun lod sig vælge for 1 år.

7. Valg af bestyrelses-suppleant
Her blev John Behrndtz valgt.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Henrik Johansen blev genvalgt og Hans Wadskjær påtager sig opgaven som revisorsuppleant.

9. Valg/nedsættelse af udvalg
”Bjørne-klo-banden” fortsætter med John Behrndtz som “Store Bjørn”.

10. Eventuelt
Arne gav bl.a. udtryk for, at han ikke var imponeret over kommunens effektivitet og nøjagtighed i.f.m. opsætning af busskur.
Planlægning af beplantningsopgaver mm i forbindelse med anlæg på gadekøret deles på facebook-gruppen: ”borgere i dall” samt fra mund til mund. De, som endnu ikke er deltagere på den lukkede facebookgruppe, kan henvende sig til Michael, Dallvej 65, der er administrator.

11. Herefter sluttede mødet i god ro og orden.